Hyundai H1

Hyundai H1

Hyundai H1

:


( [1.6 L4]) ( [1.8/2.0 L4]) 1. ...

epe
- - ! . , ...


1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 , 2232 ͕; 8 ...